10 things

 02a1856959

        Heather Hale

 • Often in Christian circles, we talk about relying on Jesus to get us through hard times. It’s sound advice, but sometimes that ambiguous concept needs an action plan. First, we rely on Jesus when we turn to Him in earnest prayer, and we feel His peace through the Holy Spirit. However, another very tangible way God speaks to us is through scripture. When we turn to the Bible for peace and comfort, we put ourselves in a prime position to feel God’s love in our lives.The next time life feels a little too hard to handle, turn to one of these 10 Bible passages, and feel God intervene to give you peace.
 • 1. 1 Samuel 2 – Hannah’s Song

  In this beautiful passage, once barren Hannah praises the Lord saying, „there is none holy as the Lord.” Hannah’s story is particularly applicable today because she not only suffered infertility, she also endured bullying and false accusations. She is a great role model for all who are unjustly wronged.

 • 2. Daniel 3 – Shadrach, Meshach, and Abednego

  The story of the fiery furnace reminds us that God is mindful of his servants, and we need not fear man’s consequences if we are serving God. By the end, even the king acknowledges that God, „delivered his servants that trusted in him.”

 • 3. Psalm 23 – The Lord is My Shepard

  The psalmist compares us to sheep, lovingly guided by an all-knowing shepherd. While this psalm testifies that we all will go through „the valley of the shadow of death,” there is comfort because we, „will dwell in the house of the Lord forever.”

 • 4. Luke 1 – Zacharias and Elisabeth

  The story of Zacharias and Elisabeth and the birth of John the Baptist remind us to trust in the Lord’s timing, even when it takes extreme patience. God has a great work for each one of us if we trust in His plan.

 • 5. Acts 9 – The Conversion of Paul

  Saul, later Paul, was one of the greatest early detractors of Christianity until Jesus appeared to him. His question, „What wilt thou have me do?” gives us hope that no matter how far off the path we’ve strayed, we can always return.

 • 6. Isaiah 48 – Refiner’s Fire

  Sometimes we need affliction to turn our hearts to God. In this chapter God says, „I have chosen thee in the furnace of affliction.” He is with us even through that difficult perfecting process.

 • 7. Esther – The Courage to Save

  Following God’s commandments is hard in our day, but we sometimes forget that it’s been hard throughout all time. Esther’s courage saved her people, courage that came from devout living.

 • 8. Matthew 14 – Peter Walks on Water

  How often do we doubt God’s hand in our lives? Peter walked on water through his faith in Christ, but when his faith wavered, he sank. We see the same pattern in our own lives, and all the while Jesus reassured, „Be of good cheer; it is I; be not afraid.”

 • 9. Matthew 11 – Jesus’ Blessing of Peace

  Jesus said many things about how to find peace here on earth, and one of the most touching is recorded in Matthew chapter 11. In part, Christ says, „Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.”

 • 10. Luke 23 – The Atonement

  Jesus atoned for all people so that he could understand and bear all of our burdens. It is a privilege, bought with the blood of Christ, that we have hope in the eternities regardless of our trials today. As we read in John 3:16, „For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.”

  The words of the Bible give us comfort, strength and the eternal perspective we need to go on when life’s trials get us down. Studying the Bible helps us turn our grief, our frustration and our sadness over to Christ, who is ready and waiting to carry the burden for us.

__________________________________________________________________________

 

 • 1. 1 Samuel 2 – Song lui Hannah

  În acest pasaj frumos, odată sterp Hannah laudă spune Domnul, „nu este nici unul sfânt ca Domnul.” Povestea lui Hannah se aplică în special astăzi, deoarece ea nu numai că a suferit infertilitate, ea, de asemenea, a suferit intimidare și acuzații false. Ea este un model de mare pentru toți cei care sunt nedreptățiți pe nedrept.

 • 2. Daniel 3 – Șadrac, Meșac și Abed-Nego

  Povestea cuptorul de foc ne amintește că Dumnezeu este conștient de slujitorii săi, și noi nu trebuie să se teamă consecințele omului dacă suntem slujirea lui Dumnezeu. Până la sfârșitul anului, chiar împăratul recunoaște că Dumnezeu, „a izbăvit pe slujitorii săi care au avut incredere in el.”

 • 3. Psalmul 23 – Domnul este Shepard meu

  Psalmistul ne compara cu oi, cu dragoste ghidat de un cioban atotcunoscător. În timp ce acest psalm mărturisește că noi toți va trece prin „valea umbrei morții,” nu există confort pentru că noi, „va locui în casa Domnului pentru totdeauna.”

 • 4. Luca 1 – Zaharia și Elisabeta

  Povestea lui Zaharia și Elisabeta și nașterea lui Ioan Botezătorul ne reaminti să aibă încredere în calendarul Domnului, chiar și atunci când este nevoie de răbdare extremă. Dumnezeu are o mare lucrare pentru fiecare dintre noi, dacă avem încredere în planul Său.

 • 5. Fapte 9 – conversia Paul

  Saul, mai târziu Pavel, a fost unul dintre cele mai mari detractorii timpurii ale creștinismului până când Isus a apărut la el. Întrebarea lui, „Ce vei avea să fac?”, Ne dă speranța că, indiferent cât de departe pe calea care le-am rătăcit, ne putem întoarce oricând.

 • Foc topitorului – 6. Isaia 48

  Uneori avem nevoie necazul de a transforma inimile noastre la Dumnezeu. În acest capitol Dumnezeu spune: „Te-am ales în cuptorul de necaz.” El este cu noi chiar și prin acest proces dificil perfecționare.

 • 7. Estera – Curajul de a salva

  În urma poruncile lui Dumnezeu este greu în zilele noastre, dar uneori uităm că a fost greu de-a lungul tuturor timpurilor. Curajul Esther a salvat poporul ei, curaj care a venit de la viață evlavios.

 • 8. Matei 14 – Peter Plimbari pe Apă

  Cât de des ne îndoim mâna lui Dumnezeu în viața noastră? Peter a mers pe apă, prin credința în Hristos, dar atunci când credința lui oscilat, el sa scufundat. Vedem același model în viețile noastre, iar în tot acest timp Isus asigurat, „Îndrăzniți; Eu sunt; nu vă temeți. „

 • 9. Matei 11 – Binecuvântarea lui Isus pentru Pace

  Isus a spus multe lucruri despre modul de a găsi pacea aici, pe pământ, și unul dintre cele mai emoționante se înregistrează în Matei capitolul 11. În parte, Hristos spune: „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. „

 • 10. Luca 23 – Ispășirea

  Isus a ispășit pentru toți oamenii, astfel încât să poată înțelege și să suporte toate poverile noastre. Este un privilegiu, cumpărat cu sângele lui Hristos, că avem speranță în eternitate, indiferent de studiile noastre de astăzi. Așa cum am citit în Ioan 3:16, „Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.”

  Cuvintele Biblia ne oferi confort, putere și perspectiva eternă avem nevoie pentru a merge pe când încercările vieții ne trecem. Studierea Bibliei ajută să ne întoarcem durerea noastră, frustrarea noastră și tristețea noastră asupra lui Hristos, care este gata și așteaptă să poarte povara pentru noi.

 

 

Reclame

2 gânduri despre &8222;10 things&8221;

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s